CANO Vlaanderen werkt vanuit een fundamentele visie op hulpverlening waarin de jongere, zijn leefomgeving en de samenleving centraal staan. Begeleiding wordt op maat samengesteld en bestaat uit contextbegeleiding, individuele begeleiding, (residentieel) verblijf en dagprogrammatie. Het geheel is ingebed in en krijgt vorm vanuit de samenleving.

In 2016 werd de missie als volgt vernieuwd:

 • GEDREVEN IN VERBINDING
 • KRACHTIG IN ENGAGEMENT
 • GEDURFD ONDERNEMEN
 • VOOR EEN ZORGZAAM SAMENLEVEN

CANO Vlaanderen onderschrijft volgende premisses

Jongeren groeien het best op in hun eigen leefomgeving. Vanuit het recht van jongeren om met hun ouders samen te leven en vanuit het recht op een positieve ontwikkeling, zet CANO in op het maximaal aanspreken van krachten, hulpbronnen en groeimogelijkheden in de eigen omgeving van elke jongere.

CANO Vlaanderen beschouwt het als haar opdracht om

samen met de jongeren en hun omgeving die krachten en hulpbronnen aan te boren, in te zetten en te versterken, om zo een betere toekomst mogelijk te maken. Mee vorm te geven aan onze omgeving en aan de samenleving.  

De uitgangspunten worden gekleurd door deze waarden  

 • Gelijkwaardigheid
 • Verbinding
 • Blijvend engagement
 • In beweging
 • Geloof in krachten
 • Verantwoordelijkheid
 • Solidariteit
 • Rechtvaardigheid
 • Aanpak van onrecht

De Visie van CANO-Vlaanderen

De missie van CANO Vlaanderen toont waar de werking voor staat. De visie geeft weer waar CANO Vlaanderen zich komende vijf jaar voor engageert en voor wil gaan. De visie is als een baken dat richting geeft, CANO Vlaanderen alert houdt en uitdaagt om in een permanent spreken, bij te sturen. De visie van CANO Vlaanderen is opgebouwd rond drie polen die permanent met elkaar in verbinding staan: doelgroep, organisatie en medewerker.

De driehoek wordt omringd en zowel intern als extern beïnvloed door de vierde pool: de wereld rondom. Die staat voor externe invloeden en maatschappelijke evoluties.

CANO Vlaanderen probeert haar missie te realiseren vanuit een evenwichtig verdeelde zorg binnen en aandacht voor die vier polen.

cano3

Doelgroep

Elke jongere en zijn context met een vraag voor een CANO-organisatie, krijgt toegang tot hulp. De jongere kan zijn traject opstarten en verderzetten zolang dat nodig en aangewezen is. Hoewel CANO Vlaanderen ontstaan is rond jongeren met een complexe hulpvraag, en hoewel dat een toetssteen blijft, kan de CANOwerking betekenisvol zijn voor élke jongere en zijn context met een hulpvraag. CANO Vlaanderen wil het hulpaanbod voor jongeren en gezinnen die uit de boot dreigen te vallen, versterken en flexibeler maken. Flexibel, in vorm en locatie, maar ook in de bereidheid om de eigen structuren en die van bestaande samenwerkingen te herdenken om een duurzame begeleiding te realiseren. Voor elke jongere die toevertrouwd wordt aan een CANO-organisatie, wordt een betekenisvol netwerk en traject ontwikkeld en opgezet. Dat betekent dat de jongere een plek heeft om te mogen zijn en tegelijk verbonden blijft met wie voor hem belangrijk is.

Organisatie

CANO Vlaanderen versterkt haar samenwerking en haar structuur intern en extern in alle mogelijke vormen.

Daarnaast wordt ingezet op een versterkte samenwerking met andere sectoren en partners (hulpverlening, cultuur, sport …).

Medewerkers

De medewerkers van de CANO-organisaties zijn vertrouwd met het CANO-gedachtegoed. Naast de overlegstructuren op beleidsniveau, leren en versterken CANO-medewerkers elkaar d.m.v. intervisie op casusniveau, deelname aan werkgroepen en de CANOklas, gedeelde projecten rond een gezamenlijk thema, bv. sport. Viermaandelijks verschijnt een CANOnieuwsbrief op de website. Tweejaarlijks organiseert CANO een studiedag gericht naar medewerkers van de CANO-organisaties. Dat initiatief wordt jaarlijks afgewisseld met een studiedag voor externen.

De wereld rondom

CANO Vlaanderen is een samenwerkingsverband dat zich naar buiten begeeft en mee de samenleving creëert waarin ze leeft. Ze wil het CANO-discours, de kijk op mens, hulpverlening en maatschappij verspreiden. Ze wil onthalend zijn naar haar partners én onontgonnen terrein verkennen.

CANO-organisaties zijn lokaal een partner, een trekker en een referentie voor duurzaam en sociaal ondernemen. Ze geven mee vorm aan beleid en samenleven, gericht op een gelijkwaardige participatie aan en gelijke kansen in de samenleving. Ze wil een actieve link leggen met opleiding en onderzoek. CANO Vlaanderen wil het regelgevend kader aanpassen opdat duurzame trajecten kansen krijgen en flexibiliteit een premisse is.